1. Privacy- en cookiebeleid van HEMICO bvbaDit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites van HEMICO bvba en de vennootschappen MSG bvba en Manmaxco bvba verbonden met HEMICO bvba. HEMICO bvba is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Rooiveldstraat 36, 8020 Waardamme.

  Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

  1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
   2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
   3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
   4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
   5. Welke cookies gebruikt HEMICO bvba?
   6. Wat met links naar andere websites en sociale media?
   7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
   8. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

  Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 1 januari 2017 gewijzigd.

   

  1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

  Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van HEMICO bvba en de vennootschappen verbonden met HEMICO bvba (o.a www.hemico.eu).

   

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  HEMICO bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

   

  1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
  2. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

  Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

  Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft.

  Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

  1. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

  Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

  Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met HEMICO bvba en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

  Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van HEMICO bvba om u te informeren over haar activiteiten.

  1. Voor het technisch en functioneel management van onze website

  We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

  Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt HEMICO bvba?

  Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van HEMICO bvba om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

   

  1. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

  HEMICO bvba kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met HEMICO bvba. Daarnaast doet HEMICO bvba een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

   

  1. Welke cookies gebruikt HEMICO bvba?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

  Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

  Cookievoorkeuren Internet Explorer
  Cookievoorkeuren Firefox
  Cookievoorkeuren Chrome
  Cookievoorkeuren Safari

  Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

  HEMICO bvba gebruikt verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
  • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

  Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

   

  1. Wat met links naar andere websites en sociale media?

  De website van HEMICO bvba kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. HEMICO bvba is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

  Als u inhoud van de HEMICO bvba website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. HEMICO bvba is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

   

  1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

  HEMICO bvba streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

   

  1. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

  U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door HEMICO bvba worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

  Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

  De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@hemico.eu of per post op het bovenstaande adres. HEMICO bvba kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

  Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot Info@hemico.eu .U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

   

   

  POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE ET DE COOKIES DE HEMICO bvba

  La politique en matière de vie privée et de cookies des sites web de HEMICO bvba et des sociétés liées à MSG bvba et Manmaxco bvba est expliquée ci-après. HEMICO bvba est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 8020 Waardamme, Rooiveldstraat 36.

  Cette politique en matière de vie privée et de cookies peut être modifiée, par exemple en raison de nouvelles fonctions sur le site web qui exigent le traitement de données à caractère personnel. Nous vous conseillons donc de vérifier régulièrement cette politique en matière de vie privée et de cookies. Les modifications importantes apportées à cette politique seront annoncées par le biais de notre page d’accueil.

  1. Quand cette politique en matière de vie privée et de cookies est-elle applicable ?
   2. Qui est responsable du traitement de vos données à caractère personnel ?
   3. À quelles fins traitons-nous vos données à caractère personnel ?
   4. Qui a accès à vos données à caractère personnel ?
   5. Quels cookies sont utilisés par HEMICO bvba ?
   6. Qu’en est-il des liens vers d’autres sites web et médias sociaux ?
   7. Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées ?
   8. À qui pouvez-vous vous adresser pour exercer votre droit d’accès, de correction ou d’opposition ?

  Cette version de la politique en matière de vie privée et de cookies a été modifiée le 1er janvier 2017.

   

  1. Quand cette politique en matière de vie privée et de cookies est-elle applicable ?

  Cette politique en matière de vie privée et de cookies est applicable au traitement de données à caractère personnel par le biais de sites web de HEMICO bvba et de sociétés liées à HEMICO bvba (notamment www.hemico.eu).

   

  1. Qui est responsable du traitement de vos données à caractère personnel ?

  HEMICO bvba est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

   

  1. À quelles fins traitons-nous vos données à caractère personnel ?
  2. Pour donner suite à vos demandes et pour vous informer

  Nous traitons vos données à caractère personnel lorsque vous demandez, par exemple en vous abonnant à notre newsletter ou en demandant une brochure, à être tenus informés de nos activités, projets, offres, événements, actions, etc. À cet effet, nous pouvons traiter des données comme votre nom, votre prénom, votre adresse, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre langue préférée et le projet ou la région qui vous intéresse. Ces données sont traitées, selon le cas, sur la base de votre consentement univoque, sur la base de l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou sur la base de votre demande d’exécuter de mesures précontractuelles.

  1. Pour répondre à vos questions et échanger des informations

  Si vous nous posez des questions par téléphone ou par e-mail, nous traiterons vos données à caractère personnel pour répondre à vos questions. À cet effet, nous pouvons traiter des données, comme votre nom, votre nom d’entreprise, votre fonction, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre correspondance avec HEMICO bvba et toutes les autres données à caractère personnel que vous nous fourniriez et qui peuvent être pertinentes pour répondre à vos questions. Ces données sont traitées selon le cas sur la base de votre demande d’exécuter de mesures précontractuelles, sur la base de l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou sur la base de l’intérêt justifié de HEMICO bvba de vous informer de ses activités.

  1. Pour le management technique et fonctionnel de notre site web

  Nous traitons des données à caractère personnel pour le management technique et fonctionnel de notre site web, pour personnaliser le site web et pour veiller à ce que le site web soit facile à utiliser. À cet effet, nous pouvons traiter des données, comme votre adresse IP, les pages que vous visitez, le navigateur que vous utilisez, les sites web que vous avez visités antérieurement, les données géographiques comme votre site, votre langue préférée et l’heure ainsi que la durée de votre visite. Nous le faisons, par exemple, sur la base de cookies. Voir aussi question 5 : Quels cookies utilise HEMICO bvba ? Ces données sont traitées, selon le cas, sur la base de votre consentement univoque ou sur la base de l’intérêt justifié de HEMICO bvba d’améliorer ses sites web et de les protéger contre les cyberattaques, notamment.

  1. Qui a accès à vos données à caractère personnel ?

  HEMICO bvba peut partager vos données avec d’autres sociétés liées à HEMICO bvba. En outre, HEMICO bvba fait appel à des tiers pour exécuter certaines activités (de traitement) comme l’hébergement du site web. Les données à caractère personnel ne sont pas communiquées à d’autres parties, sauf si ceci est exigé par la loi ou par un mandat judiciaire.

   

  1. Quels cookies sont utilisés par HEMICO bvba ?

  Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont placés par votre navigateur. Ils contiennent des informations comme la préférence linguistique du visiteur, de manière à ce qu’il ne doive pas saisir à nouveau cette information lors d’une visite ultérieure du même site web. Certains cookies font en sorte qu’un site web ait un aspect graphiquement esthétique, d’autres qu’une application du site web fonctionne correctement. Si vous souhaitez bloquer des cookies, vous pouvez le faire par le biais de vos réglages de navigation :

  Préférences cookies Internet Explorer
  Préférences cookies Firefox
  Préférences cookies Chrome
  Préférences cookies Safari

  Tenez bien compte du fait que certains éléments graphiques n’auront peut-être pas un aspect esthétique ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines applications si vous éliminez des cookies. HEMICO bvba utilise différents groupes de cookies :

  • Cookies fonctionnels: ceux-ci facilitent et personnalisent votre visite du site web et votre expérience d’utilisation.
  • Cookies analytiques (de tiers): ceux-ci collectent des informations pour évaluer et améliorer le contenu de notre site web (p. ex. Google analytics cookies).

  Ces cookies collectent des informations sur votre ordinateur et votre visite de notre site web, comme votre adresse IP, les pages que vous visitez, le navigateur que vous utilisez, les sites web que vous avez visités antérieurement, les données géographiques comme votre site, votre langue préférée et l’heure ainsi que la durée de votre visite.

   

  1. Qu’en est-il des liens vers d’autres sites web et médias sociaux ?

  Le site web de HEMICO bvba peut comporter des références (p. ex. via des hyperliens) vers d’autres sites web qui sont proposés par d’autres entreprises ou par les médias sociaux. HEMICO bvba n’est pas responsable du traitement des données à caractère personnel via ces sites web. Cette politique en matière de vie privée et de cookies n’est pas non plus applicable à ces sites web.

  Si vous partagez le contenu du site web de HEMICO bvba via les médias sociaux, vos données à caractère personnel seront visibles pour les visiteurs de ces médias sociaux. HEMICO bvba n’est pas responsable du traitement de données à caractère personnel via ces médias sociaux. Cette politique en matière de vie privée et de cookies n’est pas non plus applicable à ces médias sociaux.

   

  1. Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées ?

  HEMICO bvba vise à protéger le mieux possible vos données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles, comme des firewalls et des serveurs protégés.

   

  1. À qui pouvez-vous vous adresser pour exercer vos droits ?

  Vous avez le droit de demander gratuitement l’accès aux données à caractère personnel qui sont traitées par HEMICO bvba, de les faire corriger ou de vous opposer à leur traitement à des fins de marketing direct.

  Si le traitement de vos données est basé sur le consentement, vous avez toujours le droit également de retirer votre autorisation, sans que ceci déroge à la légitimité du traitement avant le retrait de votre autorisation.

  Vous pouvez adresser les demandes ci-dessus par e-mail à info@hemico.eu ou par courrier postal à l’adresse susdite. HEMICO bvba ne peut pas traiter votre demande sans une preuve de votre identité.

  Si vous avez d’autres questions ou réclamations à propos de ce site web ou à propos de la présente politique en matière de vie privée et de cookies, vous pouvez aussi vous adresser à info@hemico.eu. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance.

   

  HEMICO bvba privacy and cookie policy

  This is the Privacy and Cookie policy of the websites of HEMICO bvba and the companies MSG bvba and Manmaxco bvba associated with HEMICO bvba. HEMICO bvba is a naamloze vennootschap [public limited liability company] under Belgian law, whose registered office is established at 8020 Waardamme, Rooiveldstraat 36.

  This Privacy and Cookie policy can be modified, e.g. as a result of new functions on the website that require the processing of personal data. We thus advise you to check this Privacy and Cookie policy regularly. Any major changes will be announced via our homepage.

  1. When does this Privacy and Cookie policy apply?
   2. Who is responsible for the processing of your personal data?
   3. For what purposes do we process your personal data?
   4. Who has access to your personal data?
   5. What cookies does HEMICO bvba use?
   6. What about links to other websites and social media?
   7. How are your personal data protected?
   8. Who can you contact in order to exercise your rights of access, correction or objection?

  This version of the Privacy and Cookie policy was modified on 1 January 2017.

   

  1. When does this Privacy and Cookie policy apply?

  This Privacy and Cookie policy applies to the processing of personal data via the websites of HEMICO bvba and the companies associated with HEMICO bvba (including www.hemico.eu).

   

  2. Who is responsible for the processing of your personal data?

  HEMICO bvba is the party responsible for the processing of your personal data.

   

  3. For what purposes do we process your personal data?

  1. In order to respond to your requests and keep you informed

  We process your personal data when you, e.g. by signing up for our newsletter or by requesting a brochure, ask to be kept informed of our activities, projects, offers, events, actions and so on.

  For this we can process data such as your name, your address, your e-mail address, your telephone number, your preferred language and the project or the region in which you are interested.

  Depending on the individual case, these data are processed on the basis of your unequivocal consent, on the basis of the execution of a contract to which you are a party, or on the basis of your request to take steps for concluding a contract.

  1. In order to answer your questions and exchange information

  If you ask us questions by telephone or e-mail, we will process your personal data in order to respond to your question.

  For this we can process data such as your name, your company name, your position, your e-mail address, your telephone number, your correspondence with HEMICO bvba and all other personal data that you provide to us that can be relevant for answering your question.

  Depending on the individual case, these data are processed on the basis of your request to take steps for concluding a contract, on the basis of the execution of a contract to which you are a party, or on the basis of HEMICO bvba´s legitimate interest in informing you about its activities.

  1. For the technical and functional management of our website

  We process personal data for the technical and functional management of our website, in order to personalise the website and to ensure that the website is easy to use.

  For this we can process data such as your IP address, the pages you visit, the browser you use, the websites you visited earlier, geographical data such as your location, your preferred language and the time and duration of your visit. We do this e.g. by using cookies. See also question 5: what cookies does HEMICO bvba use?

  These data are processed on the basis of HEMICO bvba´s legitimate interest in improving its websites and protecting against cyber attacks and so on.

   

  4. Who has access to your personal data?

  HEMICO bvba can share your data with other companies associated with HEMICO bvba. In addition, HEMICO bvba calls upon third parties to perform certain (processing) activities, such as hosting the website. Personal data are not provided to other parties, unless this should be required by law or a court order.

   

  5. What cookies does HEMICO bvba use?

  Cookies are small text files that are installed by your browser. They contain information such as the language preference of the visitor, so that he or she does not have to enter this information again during a subsequent visit to the same website. Some cookies ensure that a website has a sharp graphic appearance, others that a website application works correctly.

  If you wish to block cookies, you can do so via your browser settings.

  Cookie preferences Internet Explorer
  Cookie preferences Firefox
  Cookie preferences Chrome
  Cookie preferences Safari

  However, remember that, if you turn off cookies, certain graphic elements may not look as good, and you may not be able to use certain applications.

  HEMICO bvba uses several types of cookies:

  • Functional cookies: they facilitate and personalise your website visit and your user experience.
  • Analytical cookies (of third parties): they collect information in order to evaluate and improve the content of our website (e.g. Google Analytics cookies).

  These cookies collect information on your computer and your visit to our website, such as your IP address, the pages you visit, the browser you use, the websites you visited earlier, geographical data such as your location, your preferred language and the time and duration of your visit.

   

  6. What about links to other websites and social media?

  The website of HEMICO bvba can contain references (e.g. via hyperlinks) to other websites, which are offered by other companies or by social media. HEMICO bvba is not responsible for the processing of personal data via these websites. Nor does this Privacy and Cookie policy apply to these websites.

  If you share content from the HEMICO bvba website via social media, your personal data will be visible for the visitors of these social media. HEMICO bvba is not responsible for the processing of personal data via these social media. Nor does this Privacy and Cookie policy apply to these social media.

   

  7. How are your personal data protected?

  HEMICO bvba strives to protect your personal data as well as possible by means of technical and organisational measures, such as firewalls and secure servers.

   

  8. Who can you contact in order to exercise your rights?

  You are entitled to request access – at no expense – to the personal data that are processed by HEMICO bvba, to have them corrected or to object to having them processed for direct marketing purposes.

  If the processing of your data is based on consent, you also have the right to withdraw your consent at any time, without this affecting the lawfulness of the processing done prior to the withdrawal of your consent.

  You can send the above request by e-mail to info@hemico.eu or by post to the above-mentioned address. HEMICO bvba cannot process your request without proof of your identity.

  If you have further questions or complaints about this website or about this Privacy and Cookie policy, you can also contact info@hemico.eu. You are entitled to file a complaint with a supervisory authority.